انواع پست ها

سى ان سى مخفف کلمات هدایت عددى به کمک رایانه است(computer numerical control -CNC)به این معنا که طرح تهیه شده به وسیله یک نرم افزار طراحى به کمک رایانه (computer aided design software -CAD) را به عداد تبدیل مى کند ، عداد هدایت محورهایى را به دست مى گیرند که منجربه حرکت بر اساس یک منحنى خاص مى شود و در نهایت این حرکات باعث براده بردارى و یا حرکت و عمل خاصى به شکل خودکار مى شود .زبان مشترک بین تمام اجزا سى ان سى جى کد است که مجموعه اى از فرمان ها را بین آن ها رد و بدل مى کند، کد ها در یک فایل متنى ساده مانند نوت پد یا ورلد ذخیره و بین اجزا ماشین سى ان سى مبادله مى شوند .فرمان هاى جى کد از ترکیب یک عدد و حرف جى انگلیسى به همراه سایر حروف که هر یک معنى خاصى دارند تشکیل شده است(G23,G95 ) اشنایى با جى کد و دستور هاى آن بحث دیگرى است که ما در حال حاضر قصد پرداختن به جزیئات آن را نداریم ،فقط در نظر داشته باشید کل فرایند سى ان سى با این کد ها انجام مى شود . در آینده امیدوارم امکان اشنایى با جى کد به صورت جداگانه و به صورت یک سر فصل فراهم شود .